หลักเกณฑ์การขอประกอบการรถ 40
การขนส่งส่วนบุคคลด้วย รถโดยสารสำหรับรถบริษัท,รถองค์กร(ป้าย 40)

 

1.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

2.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างฯ

3.วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ ห้างฯ

4.หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ พร้อมรายละเอียดผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัด

5.ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด

6.ตัวอย่างรอยตราประทับของบริษัท หรือของห้าง 2 รอยตรา

7.ภาพถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก. เป็นสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุ่งรักษารถ  กรณีหลักฐานที่ดินไม่ใช่ชื่อของผู้ประกอบการขนส่ง (นิติบุคคลนั้นๆ) ให้แนบสัญญาให้สิทธิใช้ที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ภาพถ่ายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง หากนิติบุคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดินให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเจ้าของที่ดินด้วย

8.การณีมีตัวรถ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือหนังสือแจ้งการจำหน่ายกรณีรถใหม่ หรือหนังสือแจ้งการจำหน่ายกรณีรถใหม่

9.รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ จำนวน 1 ใบ

10.รูปถ่ายสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ จำนวน 1 ใบ

11.กรณีไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ พยานเซ็นต์ให้ครบ 2 คน

12.หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้รถในกิจการของงาน

   

บริษัท สหกิจยนต์ ( 1986 ) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
Tel. 032-211359, 089-254-5459 Fax. 032-341404
E-mail : vikitsilp@gmail.com Website : http://www.vikitsilp.com , http://www.busbaanpong.com
จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
0
1
2
3
1
9
8